دکتر پوراسد رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان به همراه معاونت اداری مالی ، معاونت فرهنگی دانشجویی ،معاونت آموزشی ، حراست استانی و مسئولین امور دانشجویی از خوابگاه های دانشجویی بازدید و در جلسه پرسش و پاسخی که با حضور دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی ترتیب داده شده بود حضور یافته و به سوالات مطرح شده از طرف دانشجویان پاسخ دادند.