قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویانی که قصد حذف اظطراری در ترم جاری را دارند حداکثر تا مورخه 97/09/30 به کارشناس رشته مربوطه خود مراجعه نمایند