با توجه به اینکه حضور و شرکت دانشجویان در امتحانات پایان ترم ، منوط به ارائه کارت ورود به جلسه خواهد بود لذا ضروریست دانشجویان محترم در اسرع وقت نسبت به تهیه آن ( از طریق سیستم آموزشی ناد) اقدام نمایند.
بدیهی است بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه، امکان ورود به سالن امتحانات مقدور نخواهد بود.

اداره آموزش