29/10/97

شنبه

ورودی جدید کاردانی و کارشناسی

ورودی ترم  بهمن 97

30/10/97

یکشنبه

ورودی جدید کاردانی و کارشناسی

ورودی ترم  بهمن 97

1/11/97

دوشنبه

ورودی جدید کاردانی و کارشناسی

ورودی ترم  بهمن 97

  مدارک لازم جهت ثبت نام :

  • یک قطعه عکس
  • تکمیل فرم ثبت نام

محل ثبت نام : ساختمان آموزش (اموردانشجویان )

**(عدم مراجعه دانشجو در زمانبدی اعلام شده به منزله انصراف از خوابگاه میباشد)**