اطلاعیه        قابل توجه کلیه دانشجویان

       زمان انتخاب واحد اینترنتی در ترم 972 (نیمسال دوم 98-97) به شرح ذیل می باشد :

شنبه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

06/11/97

(8 صبح لغایت14)

06/11/97

(14 لغایت20)

06/11/97

(20 لغایت7صبح روز بعد)

07/11/97

(8 صبح لغایت14)

07/11/97

(14 لغایت20)

07/11/97

(20 لغایت7صبح روز بعد)

ورودی952وقبل از آن

ورودی 961

مجموع ورودی952 و961

ورودی962

ورودی971

مجموع ورودی962و971

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه

جمعه

جمعه

11/11/97

(8 صبح لغایت14)

11/11/97

(14 لغایت20)

11/11/97

(20 لغایت7صبح روز بعد)

12/11/97

(8 صبح لغایت14)

12/11/97

(14 لغایت20)

12/11/97

(20 لغایت7صبح روز بعد)

جامانده های

ورودی952وقبل از آن

جامانده های

ورودی 961

جامانده های

مجموع ورودی952 و961

جامانده های

ورودی962

جامانده های

ورودی971

جامانده های

مجموع ورودی962و971