از علاقمندان به طراحی پوستر دعوت بعمل می آید در فراخوان طراحی دو پوستر فوق شرکت کنند.