زمان بندی شروع و پایان حذف و اضافه 

دانشجویان جامانده از انتخاب واحد